სიახლეები
განცხადება

 

 

დაწყებულია კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი (გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება)

განვმარტავთ, რომ კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი. სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მოხდა სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილება კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს ვადაგადაცილებული დავალიანების ამოსაღებად.

 

 

 

 

აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი